Regulamin

Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług w portalu internetowym www.wacampa.com

Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z Portalu zobowiązany jest do zapoznania się z postanowieniami Regulaminu. Rozpoczęcie korzystania z Usług niewymagających zarejestrowania jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków Regulaminu. W przypadku Usług wymagających zarejestrowania, dokonanie rejestracji w Portalu jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków Regulaminu.

Operator nieodpłatnie udostępnia Użytkownikom Regulamin w systemie teleinformatycznym.

Od chwili rozpoczęcia korzystania z Usług, każdy z Użytkowników zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.

Definicje

Klient - osoba fizyczna posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która korzysta za pośrednictwem Portalu z Usług świadczonych przez Usługodawcę, na podstawie postanowień Regulaminu.

Operator - Wacampa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Trzebnicy, przy ulicy Piastowskiej 12, 55-100 Trzebnica, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000970355, NIP 9151821768, REGON 52195778900000.

Regulamin - niniejszy regulamin.

Rezerwacja - umowa zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem na wynajem nieruchomości Usługodawcy lub na świadczenie innej usługi organizowanej przez Usługodawcę.

Usługodawca - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która oferuje swoje usługi za pośrednictwem Portalu.

Użytkownicy - Usługodawcy i Klienci.

Usługi - usługi świadczone przez Usługodawcę za pośrednictwem Portalu polegające na oferowaniu noclegów, wyjazdów, warsztatów, szkoleń oraz wynajmu sprzętu sportowego i turystycznego.

Warunki świadczenia usług

Użytkownicy powinni spełniać następujące wymagania techniczne w celu korzystania z Portalu:

 • połączenie z siecią Internet
 • zainstalowana najnowsza wersja przeglądarki internetowa Edge, Chrome, Safari, Mozilla Firefox
 • posiadanie i podanie adresu e-mail umożliwiającego przesłanie informacji dotyczących realizacji usługi

Operator zapewnia techniczną platformę, umożliwiającą nawiązanie kontaktu Usługodawcom z Klientami, dokonywanie Rezerwacji oraz dodanie swojej oferty Usługi za pośrednictwem Portalu, a także dokonywanie oceny Usługodawców.

Operator umożliwia Usługodawcom dodanie oferty Usługi polegającej na:

 • organizacji tematycznego wyjazdu lub aktywności,
 • udostępnieniu Klientom oferty noclegu w nieruchomości Usługodawcy,
 • wypożyczeniu sprzętu sportowego lub turystycznego,
 • organizacji szkoleń lub warsztatów,
 • inne, związane z turystyką lub aktywnym spędzaniem czasu.

Operator dokłada wszelkich starań, aby informacje prezentowane w Portalu, dotyczące poszczególnych Usługodawców, były jak najbardziej aktualne, jednakże nie ponosi odpowiedzialności za udostępnione przez Usługodawcę informacje nieprawdziwe lub nieaktualne.

Po dokonaniu Rezerwacji przez Klienta, na podany przez niego adres e-mail, zostanie wysłane potwierdzenie. Skuteczne dokonanie Rezerwacji uzależnione jest od opłacenia pełnej wysokości opłaty, wskazanej przez Usługodawcę w Portalu w formie przedpłaty.

Operator i Usługodawca nie odpowiadają za brak realizacji usługi, wynikający z dostarczenia niepełnych lub nieprawdziwych danych, podanych przez Klienta podczas dokonywania Rezerwacji.

Usługodawca zobowiązuje się nie podawać danych adresowych oraz danych dotyczących płatności Klientowi, w celu ominięcia Rezerwacji przez Portal.

Usługodawca zobowiązuje się podawać ceny swoich usług w Portalu identyczne lub niższe niż ceny dostępne bezpośrednio lub zamieszczone na innych kanałach.

Usługodawca oraz Operator na podstawie art. 38 pkt 12 ustawy dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014r. poz. 827) wyłączają możliwość odstąpienia od umowy przez Klienta będącego konsumentem. Zgodnie z ww. przepisem prawo do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania.

Usługodawca jest odpowiedzialny wobec Klientów za prawidłowe wykonanie Usługi.

Klient może dokonać zapłaty za Rezerwację za pośrednictwem systemu płatności internetowych zintegrowanego w portalu przy dokonywaniu Rezerwacji lub, jeżeli Usługodawca przewidział taką możliwość, w trakcie świadczenia Usługi.

Wszystkie ceny podane w Portalu zawierają podatek VAT.

Rejestracja

Treść umieszczoną w Portalu można przeglądać bez zakładania konta użytkownika.

W celu korzystania z Portalu polegającego na dokonaniu Rezerwacji przez Klienta lub dodania Usługi przez Usługodawcę, wymagane jest założenie konta w Portalu oraz zaakceptowanie Regulaminu.

Wysyłając formularz rejestracyjny Użytkownik oświadcza, że:

 • podane w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym i nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich
 • jest uprawniony do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną
 • zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać

Dokonując rejestracji użytkownik może udzielić zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych lub w celach handlowych przez Operatora.

Konto użytkownika

Operator po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego formularza rejestracyjnego utworzy dla Użytkownika, w ramach Portalu, unikalne konto o nazwie wybranej przez Użytkownika. Umowa o świadczenie przez Operatora nieodpłatnej usługi, polegającej na obsłudze konta Użytkownika, zostaje zawarta z dniem utworzenia konta Użytkownika.

Operator może odmówić utworzenia nowego konta, a utworzone już konto w każdej chwili usunąć, jeśli jego nazwa jest sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Użytkowników.

Użytkownik uzyskuje dostęp do konta za pomocą unikalnego identyfikatora i hasła dostępu. Użytkownik zobowiązany jest nie ujawniać jakiejkolwiek osobie trzeciej identyfikatora lub hasła i ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone na skutek ich ujawnienia.

W celu korzystania z Portalu, w ramach konta Użytkownika, niezbędne jest podanie następujących danych: imię i nazwisko, adres email, numer telefonu. W przypadku, gdy Usługodawca chciałby otrzymać fakturę, konieczne jest podanie danych niezbędnych do wystawienia faktury w świetle obowiązujących przepisów (w szczególności NIP, nazwa firmy lub imię i nazwisko, adres firmy lub adres zamieszkania).

W ramach konta Użytkownika, Użytkownik może również dobrowolnie udostępnić swoje zdjęcie profilowe oraz dodatkowy opis Użytkownika. Opis Użytkownika nie może zawierać treści o charakterze niezgodnym z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszać dobra osobiste osób trzecich.

Na podstawie informacji zamieszczonych na koncie Użytkownika, generowany jest profil Użytkownika.

W ramach profilu Użytkownika udostępniane są Operatorowi informacje zamieszczone za pośrednictwem konta Użytkownika, w tym zwłaszcza imię, nazwisko, adres email, numer telefonu, zdjęcie Użytkownika, dodatkowy opis zamieszczony na koncie, dane potrzebne do wystawienia faktury lub rachunku takie jak NIP, adres, nazwa firmy.

W ramach profilu Użytkownika, w sposób automatyczny udostępniane są Operatorowi informacje o tym, ile razy Użytkownik skorzystał z usług świadczonych przez Usługodawców za pośrednictwem Portalu, a także informacje o ocenach i opiniach, które Użytkownik wystawił poszczególnym usługom, jeśli takie oceny i opinie zostały przez Użytkownika wystawione.

Po założeniu profilu użytkownika Operator w ramach portalu administracyjnego jest w stanie przeglądać wszystkie usługi, z których korzystał, włączając płatności, komunikację z Usługodawcami oraz historię zakupów i odwiedzanych lokalizacji.

Profil Klienta dostępny jest do wglądu Operatora oraz Usługodawcy, do którego Klient skierował prośbę o rezerwację. Profil nie jest dostępny do wglądu przez innych Użytkowników Portalu.

Profil Usługodawcy jest dostępny do wglądu dla wszystkich Użytkowników Portalu, w tym Użytkowników niezalogowanych, przeglądających ofertę danego Usługodawcy, przy czym dostępne dla tych Użytkowników są jedynie następujące dane: imię, pierwsza litera nazwiska, nazwa konta (nick), nazwa firmy i zdjęcie Usługodawcy.

Usunięcie konta użytkownika

Użytkownik niebędący Usługodawcą może w dowolnym momencie usunąć swoje konto z Portalu kontaktując się z Operatorem.

W przypadku usunięcia konta Użytkownika, jego profil przestaje być dostępny dla innych Użytkowników. Wystawione przez Użytkownika oceny i opinie nie podlegają usunięciu.

W celu usunięcia konta Usługodawcy, Usługodawca powinien skontaktować się z Operatorem, wysyłając maila na adres connect@wacampa.com . Usługodawca uzgadnia z Operatorem zasady usunięcia lub dalszego publikowania ofert Usługodawcy, w tym także kwestie wzajemnych rozliczeń.

W przypadkach wskazanych w Regulaminie, konto Użytkownika może zostać usunięte przez Operatora.

Z chwilą usunięcia konta umowa o świadczenie przez Operatora usługi polegającej na obsłudze konta Użytkownika, zostaje rozwiązana.

Prawa i obowiązki

Operator zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego utrzymywania Portalu w celu korzystania z niego przez Użytkowników

Operator zastrzega sobie ponadto prawo do:

 • przejściowego zaprzestania utrzymywania Portalu ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją Portalu,
 • wysyłania na adresy poczty elektronicznej Użytkowników komunikatów technicznych związanych z funkcjonowaniem Portalu i realizacją Usług,
 • zablokowania dostępu do zasobów Użytkownikom, których konto zawiera treści erotyczne, pornograficzne, zawiera nielegalne oprogramowanie lub informację na temat jego pozyskania, oraz inne treści sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub uzasadnionymi interesami Użytkowników,
 • zaprzestania świadczenia usług i usunięcia konta Użytkownika w Portalu w razie nieprzestrzegania przez niego Regulaminu lub w przypadku, gdy skuteczne świadczenie Usług jest niemożliwe z winy Użytkownika,
 • weryfikowania w każdym czasie, czy Usługodawca spełnił wymogi do naliczenia przez Operatora prowizji w obniżonej wysokości, czy też wbrew zapewnieniom Usługodawcy, prowizja winna być naliczona w standardowej wysokości. W przypadku stwierdzenia ww. naruszenia Operator jest uprawniony do dokonania korekty wysokości prowizji za okres, w którym Usługodawca nie był uprawniony do otrzymywania zniżki oraz naliczania prowizji w standardowej wysokości w kolejnych okresach,
 • usunięcia oferty Usługodawcy, w przypadku, gdy jest ona niezgodna z postanowieniami Regulaminu.

Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez niego Usług Portalu w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami oraz naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Użytkowników.

Usługodawca nie zezwala na kopiowanie, modyfikowanie, rozpowszechnianie lub wykorzystywanie w jakikolwiek inny sposób jakichkolwiek utworów udostępnionych w Portalu z wyjątkiem korzystania z nich w ramach korzystania z usług Portalu.

Opłaty

Operator nie pobiera opłat od Klientów za korzystanie z Portalu.

Operator pobiera opłaty od Usługodawcy, za korzystanie z Portalu, w formie prowizji od dokonanych transakcji w wysokości 10% ich wartości. Operator jest uprawniony do zmiany wysokości opłat i zasad odnoszących się do Usługodawców, przy zachowaniu 14-dniowego okresu wypowiedzenia.

Płatność za Rezerwację jest dokonywana za pośrednictwem Portalu, z wykorzystaniem operatora płatności zintegrowanego z Portalem.

Operatorem Płatności dla Portalu Wacampa jest Stripe.

W celu płatności za Rezerwację należy podać dane swojej karty płatniczej lub zapłacić w inny, dostępny sposób, np. BLIKiem. Płatność za Rezerwację należy dokonać w czasie procesu rezerwacji albo jeżeli wysłane jest zapytanie do Gospodarza o możliwość Rezerwacji – w terminie wskazanym przez Gospodarza. W innym przypadku Rezerwacja nie zostanie potwierdzona, a usługi nie zostaną zarezerwowane. Wszelkie nieprawidłowości w procesie Płatności za Rezerwację muszą być zgłaszane do Operatora Płatności.

Na poniżesz stronie można się zapoznać z prowizjami Operatora Płatności. Prowizje Stripe są wliczone już w prowizje Operatora Portalu. https://stripe.com/en-pl/pricing

Rabaty

Operator przewiduje możliwość przyznawania kodów rabatowych do wykorzystania w Portalu.

Przyznane kody rabatowe upoważniać będą do określonej zniżki, zgodnie z zamieszczanymi w Portalu zasadami lub regulaminem danej akcji rabatowej, w ramach której kody rabatowe będą przyznawane.

Odpowiedzialność

Operator nie ponosi odpowiedzialności za:

 • jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Użytkowników z Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa
 • bezpośrednio lub pośrednio związane z Portalem informacje oraz materiały pobrane i wysyłane za pośrednictwem sieci Internet przez Użytkowników
 • utratę przez Użytkownika danych spowodowanych działaniem czynników zewnętrznych (np. awaria oprogramowania) lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Operatora np. wskutek działanie osób trzecich
 • szkody wynikłe na skutek braku ciągłości działania Portalu
 • podanie przez Użytkowników nieprawdziwych lub niepełnych informacji przy rejestracji konta lub korzystaniu z Usług
 • inne przypadki nieprzestrzegania przez Użytkownika warunków niniejszego Regulaminu oraz przepisów prawa
 • działalność Usługodawców
 • zobowiązania wynikające z zawartej między Usługodawcą i Klientem umowy, w tym za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie tej umowy w tym także za wyrządzone przez nich szkody w związku z jej wykonywaniem.

Reklamacje

Użytkownicy mają prawo składać reklamacje dotyczące realizacji Usług bezpośrednio do Usługodawcy.

Reklamacje dotyczące realizacji Usług, mogą dotyczyć zgodności wykonanej przez Usługodawcę Usługi z ofertą zamieszczoną przez Usługodawcę w portalu Wacampa

Użytkownicy mają prawo składać reklamacje dotyczące działalności Portalu wacampa.com bezpośrednio u Operatora portalu wysyłając reklamację na adres email: connect@wacampa.com

Reklamacja powinna zawierać:

 • nazwę Użytkownika
 • przedmiot reklamacji
 • uzasadnienie reklamacji

Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia.

Dane osobowe

Zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Operatora danych osobowych przekazanych w formularzu rejestracyjnym oraz danych zaktualizowanych podczas korzystania z Portalu w celu zrealizowania Usługi świadczonej przez Operatora.

Użytkownicy akceptując Regulamin wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych w celach realizacji usług świadczonych przez Operatora i Usługodawców.

Za przetwarzanie danych w ramach Portalu odpowiada Operator, będąc tak zwanym administratorem danych osobowych.

Usługodawca zawiera z Operatorem umowę o publikację informacji o obiekcie, przedmiocie czy też usłudze na Portalu. Operator przetwarza dane osobowe Usługodawcy w celu:

 • realizacji zawartej z Portalem umowy i
 • umożliwić publikację informacji o usłudze w Portalu.
 • umożliwienia Klientowi: dokonania rezerwacji świadczonych przez Usługodawcę usług, kontaktu, umożliwienia dokonania płatności za usługi oraz innych czynności związanych z zawartą z Operatorem umową.
 • poprawy jakości świadczonych usług.
 • dla celów dokonania rozliczeń, wystawiania faktur, prowadzenia księgowości i dokonywania sprawozdawczości wymaganej przepisami prawa.
 • rozpatrywania reklamacji lub dochodzenia roszczeń.

Wszystkie cele przetwarzania danych osobowych Usługodawcy znajdują swoją podstawę prawną w art. 6 ust. 1 lit. b, c oraz f RODO. Co więcej, jeżeli Usługodawca wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, Operator będzie przetwarzać dane osobowe Klienta na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Dane o Usługodawcy oraz jego działalności i usługach będą umieszczane na Portalu, gdzie będą publicznie dostępne.

Dane osobowe Klienta są przetwarzane w celu:

 • umożliwienia założenia konta w serwisie, dokonania rezerwacji wybranych przez niego usług, dokonania płatności za nie oraz kontaktu z Usługodawcą.
 • poprawy jakości świadczonych przez niego usług oraz umożliwienia Klientowi dodania opinii w Portalu.
 • dokonania rozliczeń, wystawiania faktur, prowadzenia księgowości i dokonywania sprawozdawczości wymaganej przepisami prawa.
 • rozpatrywania reklamacji lub dochodzenia roszczeń.

Wszystkie cele przetwarzania danych osobowych Klienta znajdują swoją podstawę prawną w art. 6 ust. 1 lit. b, c oraz f RODO. Co więcej, jeżeli Klient wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, Operator będzie przetwarzać dane osobowe Klienta na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Jeżeli Klient rezerwuje usługi turystyczne oferowane w Portalu przez Usługodawcę, Operator przekaże Usługodawcy, którego wybrał następujące informacje: - imię i nazwisko, - numer telefonu, - datę rezerwacji, - zakres usług, - liczbę osób, - życzenia specjalne odnośnie do świadczonych usług.

Dane Klienta są przekazywane przy Rezerwacji do Usługodawcy, zgodnie z zakresem wskazanym powyżej. Jest to niezbędne dla dokonania procesu rezerwacji.

Operator przetwarza dane osobowe Użytkowników również dla celów:

 • monitorowania sposobu korzystania z Portalu,
 • przewidywania zapotrzebowania na usługi, w szczególności w celu odpowiedniego przygotowania serwerów i witryn na przewidywane zapotrzebowanie,
 • przeciwdziałania nadużyciom i zapobiegania oszustwom,
 • ciągłego rozwijania Portalu,
 • dostosowania oferty do potrzeb i zainteresowań poszczególnych użytkowników,
 • informowania użytkowników o zmianach w Portalu, w tym o zmianach w Regulaminach.

Podstawą przetwarzania przez Operatora danych osobowych w powyższych celach jest prawnie usprawiedliwiony interes, co znajduje oparcie w art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Zgodnie z RODO, Użytkownikom przysługują następujące prawa w związku z przetwarzaniem przez Operatora ich danych osobowych:

Prawo do otrzymania informacji odnośnie do przetwarzania danych osobowych (w szczególności informacji w jakim celu, jakie dane i przez kogo są przetwarzane oraz komu zostały udostępnione, ponadto przysługuje również prawo informacji, oraz jak długo dane Użytkownika będą przetwarzane).

Regulamin stanowi realizację prawa do informacji.

Użytkownicy mają również prawo do:

 • wniesienia skargi do Operatora odnośnie do sposobu przetwarzania danych oraz prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, Warszawa, (https://uodo.gov.pl/ ).
 • otrzymania kopi danych osobowych Użytkownika, które są przetwarzane przez administratora danych osobowych.
 • żądania usunięcia danych osobowych Użytkownika (w wypadku podważenia prawa do przetwarzania danych Użytkownika) lub wniesienia sprzeciwu odnośnie ich przetwarzania.
 • wniesienia wniosku o ograniczenie przetwarzania danych osobowych Użytkownika.
 • żądać sprostowania lub poprawiania danych osobowych Użytkownika.
 • do przenoszenia danych osobowych Użytkownika.

Długość przetwarzania danych osobowych Użytkownika.

Operator będzie przetwarzać dane osobowe przez okres niezbędny dla realizacji celów, o których mowa powyżej oraz do czasu wypełnienia obowiązków prawnych nałożonych na Operatora. Co do zasady, dane osobowe będą przetwarzane przez 6 lat od zakończenia obowiązywania stosunku prawnego, jaki łączy Operatora z Użytkownikiem. Okres ten jest uzasadniony obowiązującym w Polsce okresem przedawnienia roszczeń cywilnych i podatkowych. Bardziej szczegółowe informacje są dostępne poniżej:

 • Świadczenie Usług - Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez cały okres obowiązywania umowy o świadczenie usług lub posiadania konta Użytkownika. Jeżeli umowa przestanie obowiązywać lub konto Użytkownika zostanie skasowane Operator będzie przechowywać dane przez 6 lat od tego momentu.
 • Informacje technologiczne i statystyczne - Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez cały okres posiadania konta Użytkownika, a po jego usunięciu, będą przechowywane przez 6 lat od jego usunięcia.
 • Marketing - Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane do czasu, w którym Użytkownik sprzeciwi się ich dalszemu wykorzystaniu lub cofnie zgodę na ich przetwarzanie.
 • Reklamacje i skargi - Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane w związku ze skargami lub reklamacjami przez 6 lat od dnia ich złożenia, lub zakończenia procesu reklamacyjnego.

Dodatkowo Operator może również w ograniczonym i niezbędnym zakresie ujawniać dane osobowe:

 • Firmom, które świadczą na rzecz Operatora różne usługi, np.: obsługę serwerów, dostarczanie rozwiązań IT czy doradztwo biznesowe,
 • Kancelariom prawnym i firmom audytorskim,
 • Bankom lub operatorom płatności.

Przetwarzanie Danych przez Operatora Płatności

Stripe jako globalny Operator Płatności zapewnia bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych. Na poniżesz stronie można się zapoznać z polityka prywatności Operatora Płatności. https://stripe.com/en-pl/legal/privacy-center

Stripe weryfikuje dane użytkowników w celu zapewnienia bezpieczeństwa transakcji. Przekazywane im dane osobowe służą tylko do tego celu. Więcej informacji na ten temat znajduje się na stronie: https://stripe.com/en-pl/legal/connect-account

Własność intelektualna

W przypadku skorzystania przez Użytkownika z Usług związanych z publicznym udostępnieniem w Portalach swojego wizerunku, na podstawie art. 81 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Użytkownik wyraża zgodę na jego nieodpłatne utrwalanie, zwielokrotnienie i rozpowszechnienie przez Usługodawcę. Usługodawca oświadcza, że Wizerunek będzie wykorzystywany w celu poprawnej realizacji Usług, lub wykorzystywany będzie w celu identyfikacji Użytkownika.

Użytkownik oświadcza, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do wszystkich treści zamieszczanych w Portalu, stanowiących utwory w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dalej: „Utwory”). Użytkownik udziela Operatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej oraz nieograniczonej terytorialnie licencji na czas realizacji usług, zezwalającej na korzystanie z Utworów na następujących polach eksploatacji, obejmujących w szczególności: wytwarzanie, zwielokrotnianie, publiczne odtworzenie i wyświetlanie, wprowadzenie do pamięci komputera i serwerów sieci komputerowych, umieszczanie w sieci Internet.

Usługodawcy, akceptując Regulamin, wyrażają zgodę na użycie przez Operatora materiałów umieszczonych w ich ofertach w celach marketingowych dotyczących Operatora. Usługodawcy wyrażają zgodę na użycie w szczególności zdjęć, opisów Usług oraz materiałów filmowych Usługodawców i w tym zakresie udzielają Operatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej oraz nieograniczonej terytorialnie licencji zezwalającej na korzystanie z tych materiałów na zasadach i polach eksploatacji obejmujących w szczególności: wytwarzanie, zwielokrotnianie, publiczne odtworzenie i wyświetlanie, wprowadzenie do pamięci komputera i serwerów sieci komputerowych, umieszczanie w sieci Internet.

Usługodawcy, akceptując Regulamin, wyrażają zgodę na przekazanie przez Operatora materiałów umieszczonych w ich ofertach podmiotom trzecim (np. sieci afiliacyjne, partnerzy afiliacyjni) i w tym zakresie udzielają Operatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej oraz nieograniczonej terytorialnie licencji zezwalającej na korzystanie z tych materiałów na zasadach i polach eksploatacji obejmujących w szczególności: wytwarzanie, zwielokrotnianie, publiczne odtworzenie i wyświetlanie, wprowadzenie do pamięci komputera i serwerów sieci komputerowych, umieszczanie w sieci Internet.

Rozwiązywanie sporów

Wszelkie spory pomiędzy Użytkownikami a Operatorem będą rozstrzygane polubownie w drodze negocjacji.

W przypadku braku porozumienia w terminie 60 dni od powstania sporu, może zostać on poddany pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla siedziby Operatora. Powyższe ograniczenie właściwości miejscowej sądu nie dotyczy sporów Operatora z konsumentami.

Postanowienia końcowe

Regulamin obowiązuje od 01.05.2023 r.

Usługodawca ma prawo do zmiany Regulaminu, między innymi w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawa, mających wpływ na funkcjonowanie portalu, zmiany lub rozszerzenia zakresu działalności portalu oraz uszczegółowienia lub ulepszenia istniejących funkcjonalności Portalu.

Zmiany Regulaminu obowiązują po upływie 14 dni od dnia poinformowania Użytkowników za pośrednictwem poczty elektronicznej. Użytkownik, który nie wyraża zgody na zmianę Regulaminu, może bez ponoszenia negatywnych konsekwencji zrezygnować z korzystania z Portalu, w tym usunąć swoje konto.

W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych, kodeksu cywilnego i inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.